Postnordisk: Boksläpp och samtal med Jonas Ekeberg

Event type: 
Other projects by NKF
Project name: 
When: 
18 Nov 2019
Time: 
17:00-18:30

(scroll down for English) 

 

Postnordisk: Boksläpp och samtal med Jonas Ekeberg

Nordiska Gästateljén, Malongen, Nytorget 15A, Stockholm

18 november 2019, kl.17:00 - 18.30

 

Observera att samtalet sker på skandinaviska.

 

Postnordisk – Den nordiske kunstscenens vekst og fall 1976–2016 av Jonas Ekeberg är den första omfattande presentationen av nordiskt konst och konstliv i övergången från postmodernism till det som idag kallas "den samtida konstens tid". 

 

Den är centrerad kring tre historiska situationer: början av 90-talet då konstnärer, kritiker och kuratorer på de "nya" konstscenerna utmanade den nordiska postmodernismen; slutet av 90-talet, när nittiotalskonstnärerna fick den kontroversiella etiketten "nordiska miraklet", och 00-talet, där konstinstitutionerna svängde åt vänster och kulturpolitiken åt höger. 

 

Boken presenterar närläsningar av konstverk, utställningar, publikationer och institutioner genom fyrtio år, och tillsammans utgör den ett historiskt och politiskt porträtt av de krafter som formar konstens samtal. Författaren behandlar detta ämne med professionell grundlighet och språklig lätthet som lyssnar in konstfältets egna röster. Detta skapar en levande konsthistoria som behandlar teman som nordism, feminism, online-kultur, identitetspolitik, social konst, globalisering och kapitalismkritik.

 

Jonas Ekeberg är redaktör for nättidskriften Kunstkritikk. Han är utbildad konstnär och har varit aktiv som kurator, kritiker och skribent i trettio år. Ekeberg har varit kritiker for NRK, Dagbladet och Dagens Næringsliv och har varit redaktör för tidskrifterna Hyperfoto, Siksi och Billedkunst. I år 2000 var han curator for Momentum – den Nordiska biennalen for samtidskonst. Samma år grundade han Oslo Kunsthall. Mellan 2002–2004 var Ekeberg curator och informationschef vid OCA, Office for Contemporary Art Norway. Mellan 2004–2009 var han direktör för Preus museum – det norska nationalmuseet för fotografi. 

2020 kommer Ekeberg att påbörja sitt arbete som konstnärlig ledare for Fotografihuset i Oslo som öppnar år 2023.

 

Jonas Ekeberg  är gäst på Malongen genom Curatorial Residency in Stockholm (CRIS), ett samarbete mellan Nordiska konstförbundet i Sverige och Jonatan Habib Engqvist, curator och författare. Under sin vistelse bor kuratorer i centrala Stockholm och kan fördjupa sig i den lokala konstscenen. Projeket har pågått sedan 2015 och är tänkt som frirum för curatorer. CRIS har fått stöd från flera källor, däribland Nordisk Kulturfond, Sveriges konstråd, Stockholms stad, Institut français de Suède, de spanska ambassaderna i Stockholm, Oslo och Tallinn, Estlands utvecklingscenter för samtida konst, Kultur Skåne, Tjeckiska centret Stockholm, Danish Arts Foundation samt flera lokala samarbeten. CRIS är också partner med FRAME Finland och CCA Estland i programmet Nordiskt-Baltiskt Curatorial Exchange.

 

Om du har frågor eller behöver mer information, kontakta info@nkf.se eller jonatan(at)philosophy.se

 

 

 

 

 

Post-Nordic: Book release and conversation with Jonas Ekeberg

 

Nordiska Gästateljén, Malongen, Nytorget 15A, Stockholm

November 18, 2019, 6-8 pm

 

Please observe that this talk will be in Scandinavian.

 

The book Postnordisk – Den nordiske kunstscenens vekst og fall 1976–2016 by Jonas Ekeberg [Post-Nordic, The growth and fall of the Nordic art scene 1976–2016] represents the first comprehensive presentation of Nordic art and art life in its transition from postmodernism to what is today called "the era of contemporary art". 

 

It is centred around three historical situations: the beginning of the 90s, then artists, critics and curators on the "new" art scenes challenged the Nordic postmodernism, the late 90's, when the nineties artists got the controversial label "Nordic miracle", and the 00s, when you experienced a left turn of the art institution and a right turn of cultural policy.

 

The book presents close readings of works of art, exhibitions, publications and institutions through forty years, and together constitutes a historical and political portrait of the forces that shape the conversations of art. The author treats this topic with professional thoroughness and linguistic ease, and emphasizes listening to the art field's own voices. This creates a living art history that deals with themes such as nordism, feminism, online culture, identity politics, social art, globalization and capitalism critique.

 

 

Jonas Ekeberg is the editor of the online magazine Kunstkritikk. He is a trained artist and has been active as a curator, critic and writer for thirty years. Ekeberg has been a critic for NRK, Dagbladet and Dagens Næringsliv and editor of the magazines Hyperfoto, Siksi and Billedkunst. In 2000 he was the curator of Momentum - the Nordic Biennial for Contemporary Art. The same year he founded Oslo Kunsthall. Between 2002 and 2004, Ekeberg was curator and Head of Information at OCA, Office for Contemporary Art Norway. Between 2004 and 2009 he was director of the Preus Museum - the National Norwegian Museum of Photography. In 2020, Ekeberg will begin his position as artistic director for the Photography House in Oslo, which will open in 2023.

 

Ekeberg is currently guest at the Nordic Guest Studio through Curatorial Residency in Stockholm (CRIS), which is a collaboration between the Nordic Art Association in Sweden and Jonatan Habib Engqvist, curator and writer. During their residency period, curators live in central Stockholm and can immerse themselves in the local art scene. It was conceived in 2015 as free-space for curators. CRIS has been supported from multiple sources, including Nordisk Kulturfond, the Swedish Arts Council, the city of Stockholm, Institut français de Suède, the Spanish embassies in Stockholm, Oslo and Tallinn, The Estonian Contemporary Art Development Center, Kultur Skåne, Tjeckiska centret Stockholm, Danish Arts Foundation as well as several local collaborations. CRIS is also partner with FRAME Finland and CCA Estonia in the Nordic-Baltic Curatorial Exchange programme.

 

If you have questions or need more info please contact info@nkf.se or jonatan(at)philosophy.se